OZE - Odnawialne Źródła Energii

Raport IRENA

Miedzynarodowaodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA) opracowała we współpracy z polskim Ministerstwem Gospodarki raport dotyczący przewidywań co do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do 2030 roku - "REmap 2030 Perspektywy Rozwoju Energii Odnawialnej w Polsce". Jak wskazuje ten raport, nasz kraj może generować do 38% energii elektrycznej z źródeł odnawialnych w roku 2030. Dla porównania - w 2010 tylko 7% zużywanej elektryczności pochodziło z OZE. Według ustaleń zawartych w REmap 2030 segmentami OZE o największym potencjale w naszym kraju jest energetyka wiatrowa i generacja energii z biomasy. Dyrektor Centrum do spraw Innowacji i Technologii IRENA wypowiadał się o naszym kraju bardzo pochlebnie: "Polska jest ważnym graczem na rynku energii odnawialnej, jej udział będzie rosnąć, bo ma ona znaczący potencjał. Szczególny potencjał mają wiatr i biomasa" mówił podczas prezentacji raportu REmap 2030.

Autorzy raportu rozważyli szereg scenariuszy konstruując raport, w przypadku realizacji głównego scenariusza TFEC (procentowy udział energii elektrycznej z OZE w całkowitym zużyciu) w Polsce może wynieść 24,7% w 2030 roku, co przekłada się na udział brutto w zużyciu (GFEC) na poziomie 25,9%. Analizowano także scenariusze referencyjne, w których TFEC wyniesie 15,5% a GFEC 16,4% w 2030 roku. Raport IRENA zwraca także uwagę, na inną szansę, jaką wykorzystać może OZE, a która nie pochodzi z sektora produkcji energii elektrycznej. Ogromną szansę na zwiększenie wykorzystania OZE w naszym kraju dają innowacje w sektorze budowlanym. Wykorzystanie OZE w tym zakresie może do 2030 roku wzrosnąć trzykrotnie, do poziomu prawie 35%, a w przypadku przemysłu i transportu możliwe powinno być podwojenie wykorzystania OZE do poziomu, odpowiednio, 23,6% i 12,4%.

Jednakże, aby możliwe było zrealizowanie optymalnego scenariusza, konieczne są zmiany w polityce. Realizacja obecnych założeń i wytycznych dla OZE skończy się wykorzystaniem tych źródeł energii w Polsce jedynie do 15,9% w 2030 roku. Zwiększenie odsetka udziału w OZE wymaga jednak sporych nakładów inwestycyjnych - do 4,5 miliarda dolarów rocznie (to dwa razy więcej niż w obecnie realizowanym scenariuszy, oznaczonym w REmap jako referencyjny). Warunkiem rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych jest rozwój sieci przesyłowej. Połączenia z krajami sąsiednimi są wystarczające do przesyłu energii, ale nie są wykorzystywane z uwagi na niedostateczną zdolność przesyłową w głębi kraju. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia wykorzystania mniej stałych źródeł energii odnawialnej, takich jak farmy wiatrowe czy słoneczne. Jednakże energetyka wiatrowa, obok technologii opartych o biomasę, jest jedną z najistotniejszych, według IRENA, jakie powinny być stosowane w Polsce. Rozwój energetyki wiatrowej w naszym kraju ma ogromny potencjał, według opracowanego raportu, czy też map stworzonych przez IRENA. Warunkiem tutaj jednakże jest także zwiększenie wydatków - inwestycje prowadzić trzeba w miejscach o największej sile wiatru, a tych jest niewiele, co jest poważnym wyzwaniem. Głównie zlokalizowane są one na morzu, a taka lokalizacja powiększa koszty kapitałowe farm wiatrowych niemalże dwukrotnie.Realizacja scenariusza zaproponowanego w REmap 2030 pozwoli, z drugiej strony, oszczędzić około 2 miliardów dolarów do 2030 na kosztach związanych z opieką zdrowotną czy środowiskiem naturalnym.

Przedstawiciele IRENA w raporcie konkludują jednakże, że koszty inwestycji w OZE w naszym kraju są wyjątkowo wysokie. Wynika to częściowo z ogromnej konkurencji energetyki węglowej. Rząd musi opracować odpowiednią politykę wsparcia, aby zapewnić optymalny rozwój branży OZE. Najbliższe miesiące pokażą, jak wyglądać będzie system wsparcia przez najbliższe lata. Opracowanie systemu jest niezwykle istotne, bo jak mówi Gielen, "Koszty równoważone są przez zyski", chociaż pamiętać trzeba, że wycena tych zysków jest mocno niepewna.

Słownik OZE

Poniższy słownik podstawowych terminów z zakresu odnawialnych źródeł energii umożliwi państwu zapoznanie się z tym – podstawowym dla polskiej ekonomii – zagadnieniem. Wokół OZE narosło sporo nieporozumień i mitów i dlatego postanowiliśmy przy pomocy racjonalnych argumentów, je rozwiać. Metody najprostsze są najskuteczniejsze, dlatego proponujemy lekturę Słownika, która jest niezbędnym wstępem do zrozumienia zagadnień związanych z rozwojem OZE w naszym kraju. Nasz słownik pełni rolę przewodnika po rynku energii odnawialnej

Biomasa to masa materii zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych. Można ją wykorzystywać do celów energetycznych poprzez spalanie jej albo produktów jej rozkładu w specjalnych kotłach, które produkuje w ten sposób ciepło i energię elektryczną. Najczęstszymi składnikami biomasy sa drewno odpadowe, osady ściekowe, odchody zwierząt, odpady produkcji rolniczej (takie jak słoma czy makuchy) oraz wodorosty i rośliny energetyczne uprawiane specjalnie w tym celu. Spalanie biomasy jest wyjątkowo mało szkodliwe dla środowiska, ponieważ cechuje się dużo niższym poziomem emisji gazów cieplarnianych niż spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel. Z tego powodu stosowanie biomasy jest rozwiązaniem pozwalającym na wyraźną redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery i realizację międzynarodowych celów z tym związanych. Niestety wartość energetyczna biomasy jest niższa względem tradycyjnych źródeł energii. Połowa energii elektrycznej produkowanej w Polsce z OZE pochodzi z biomasy... czytaj wiecej